Aký pán, taký krám !

2. septembra 2022, Jozef Kamenický, Nezaradené

Keďže ľudská pamäť je krátka, nezaškodí si pripomenúť, že prednedávnom nás trápila vlna extrémneho sucha a Slovensku hrozila katastrofa nevídaných rozmerov. Deficit pôdnej vlahy bol niekde až na úrovni 99,5 % a väčšina farmárov avizuje pokles úrodnosti prevyšujúci 50 %.

Situácia nenechala ľahostajným ani Slovenský pozemkový fond a ten sa rozhodol vyjsť svojim nájomcom v ústrety a hľadať spôsob, ako ich odškodniť. „Našim cieľom je znížiť, alebo úplne odpustiť nájom farmárom, ktorých toto extrémne sucho pripravilo o výnosy. Zákon nám to umožňuje,“ povedal generálny riaditeľ fondu Ján Marosz. Myslel asi na zákon číslo 504/2003 Z. z., podľa ktorého totiž nájomca v prípade mimoriadnych okolnosti, ktoré sám nespôsobil (predovšetkým následkov prírodných udalostí) a v dôsledku ktorých nemohol prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely (resp. nemohol dosiahnuť žiadny výnos), nie je povinný platiť nájomné. Ak zo spomenutých dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca zo zákona právo na primeranú zľavu z nájomného.

Slovenský pozemkový fond „v zmysle zákona“ zareagoval a spustil pred niekoľkými dňami akciu na predbežný zber údajov od farmárov. Na stránke www.pozfond.sk uverejnil formulár, pomocou ktorého môžu nájomcovia predbežne vyjadriť svoj záujem o spomenutú formu pomoci. Podľa generálneho riaditeľa Marosza SFP  chce vedieť, „na ktorých miestach je situácia najhoršia a koľko farmárov skutočne potrebuje pomoc“.

Nechcem pána riaditeľa upodozrievať z prílišného byrokratizmu, ale ísť overovať situáciu s vlahou, v čase, keď o tom, že sucho je všade, čvirikali aj vrabce na streche, zaváňa prehnane zodpovedným prístupom k vynakladaniu zverených prostriedkov štátu. Vyzerá to tak, že SFP pomôcť poľnohospodárom „veľmi chce“, no tak, aby to stálo čo najmenej a aby to pre prijímateľov pomoci bolo čo najkomplikovanejšie.

Účinné a najmenej zložité by bolo, keby štát v rámci pomoci všetkým farmárom plošne kompenzoval škody spôsobené suchom napr. odpustením nájomného za poľnohospodársku pôdu za rok 2022.  Dňa 10. júna 2022 som na Blog Pravda.sk uverejnil článok „Potravinári a poľnohospodári na Slovensku volajú o pomoc“,  kde som mimo iného uviedol: „Je nevyhnutné zabezpečiť kompletnú reorganizáciu Slovenského pozemkového fondu, vrátane poníženia obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pre farmárov “.  Myslel som tým všetkým farmárom bez toho, aby museli vypĺňať rôzne formuláre a preukazovať všelijaké údaje o znížení výnosu „v zmysle platných právnych predpisov“. Všetkým totiž vopred musí byť jasné, že mnohí v návale práce „nestihnú termín“, ďalší sa nedokážu orientovať v spleti povinných tlačív, riadkov a stĺpcov a viacerí sa na to jednoducho vykašľú, pretože sa im nechce „dokazovať“ úplne jasné skutočnosti.  Napokon, mnohé potrebné dáta ohľadom katastrálnych území konkrétnych farmárov má k dispozícií PPA a SPF vrátane LPIS blok pozemkov, C-KN parciel vrátane a čísla zmlúv.    A ak už nemá ísť o „plošné“ opatrenie, ale o „cielenú“ pomoc, potom SPF a agrorezort môžu celkom pokojne spolupracovať  so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý má k dispozícií exaktné údaje o zrážkach a o suchu v jednotlivých lokalitách a na základe ktorých by SPF mohol „automaticky“ posielať na účty farmárov finančnú injekciu za škody spôsobené suchom – a bez zbytočných papierovačiek.  Paradoxom je, že na jednej strane „chce“ SPF znížiť nájom za pozemky spôsobené suchom a na druhej strane momentálne rozposiela farmárom faktúry za nájom poľnohospodárskych pozemkov za rok 2022.

Hovorí sa, aký pán, taký krám. Takže v prípade kocúrkovskej vlády, ani SPF a agrorezort nemôžu byť výnimkou !